آفات درختان میوه

شپشك دو كوهانه

شپشك دو كوهانه ( eulecanium bituberculatum targioni )

سيب ، گلابي، به ، آلو، زالزالك،ازگيل،زردآلو و گردو از جمله ميزبانهاي اين شپشك ميباشد.

شكل شناسي: ماده بالغ كاملا برجسته و در سطح پشت آن دو جفت برجستگي وجود دارد كه يك جفت قدامي كاملا بزرگتر از جفت ديگر است و به علت همين دو برجستگي بزرگ است كه به آن شپشك دو كوهانه ميگويند . رنگ بدن آن خاكستري ، زرد يا قهوه اي است كه روي آن خطوط يا لكه هاي زرد رنگ ملاحظه ميشود، طول آن ٤ – ٦ ميليمتر ميباشد.

خسارت: فعاليت اين حشره همراه با ترشح عسلك فراوان ميباشد، الودگي در درختان آلوده از سرشاخه شروع ميشود و خيلي سريع درخت را از پا درمي اورد.

زيست شناسي: اين حشره زمستان را به صورت تخم سپري كرده و در ماه هاي زمستان و اوايل بهار در زير بدن حشره ماده كه به صورت پوشش برامده و سخت درامده است ديده ميشود ، اين تخمها در اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت باز ميشوند و پوره ها در سطح تنه ، برگ و شاخه و نيز ميوه هاي كوچك پراكنده ميشود و به سادگي به وسيله باد منتشر ميشوند.

روشهاي كنترل : بهترين موقع كنترل آن در موقع زمستان ميباشد كه اين حشره به حالت تخم است . سمپاشي با گبوتكس روغني يا يكي از سموم فسفره روغني موثر ميباشد ، در بهار بهترين موقع كنترل مصادف با ظهور پوره هاي سن اول است و با اكثر سمومي كه در باغات مصرف ميشود برطرف ميگردد.

منبع: اطلس رنگي افات درختان ميوه

نظر دهید